YÊU CẦU CẬP NHẬT SẢN PHẨM

Chúng tôi cung cấp các bản cập nhật thường xuyên trong 1 năm kể từ ngày mua (khách lẻ). Sau khoảng thời gian này, bạn phải mua lại sản phẩm để nhận được các bản cập nhật tiếp theo.

Chúng tôi thường xuyên cập nhật sản phẩm ngay khi chúng tôi được thông báo về một bản cập nhật, chúng tôi sẽ tải xuống từ tác giả và cập nhật nó trên trang web ThemeTOT, nhưng trong trường hợp phiên bản hiện tại của sản phẩm không phải là mới nhất. Bạn có thể yêu cầu cập nhật cho sản phẩm bằng cách gửi vào Biểu mẫu Yêu cầu cập nhật. Hoặc gửi thông tin vào Email [email protected].

Sau khi cập nhật sản phẩm lên hệ thống, chúng tôi sẽ gửi thông báo đến email của bạn.

[contact-form-7 id=”1210″]