WooCommerce: Hiển thị Tính tổng giá theo số lượng tăng sản phẩm đơn lẻ (Single Product)

Từ quan điểm UX, khách hàng thương mại điện tử có thể được cải thiện một chút trên trang sản phẩm duy nhất của WooCommerce. Ngay sau khi họ tăng số lượng thêm vào giỏ hàng, sẽ thật tuyệt nếu giá sản phẩm có thể được tính toán lại hoặc có thể nếu dòng “TỔNG CỘNG” (TOTAL) có thể xuất hiện để người dùng luôn biết họ sắp thêm bao nhiêu vào giỏ hàng.

Thành thật mà nói, điều này rất khó để giải thích nó theo cách này, vì vậy tốt nhất là nếu bạn nhìn vào ảnh chụp màn hình.

Hiển thị Tính tổng giá theo số lượng tăng sản phẩm đơn lẻ

Đoạn mã PHP: Tính tổng giá theo số lượng tăng WooCommerce Trang sản phẩm đơn lẻ

/**
 * @snippet    Calculate Subtotal Based on Quantity - WooCommerce Single Product
 * @author    ThemeTOT.com
 * @compatible  WooCommerce 6
 */
 
add_action( 'woocommerce_after_add_to_cart_button', 'bbloomer_product_price_recalculate' );
 
function bbloomer_product_price_recalculate() {
  global $product;
  echo '<div id="subtot" style="display:inline-block;">Tổng: <span></span></div>';
  $price = $product->get_price();
  $currency = get_woocommerce_currency_symbol();
  wc_enqueue_js( "   
   $('[name=quantity]').on('input change', function() { 
     var qty = $(this).val();
     var price = '" . esc_js( $price ) . "';
     var price_string = (price*qty).toFixed(2);
     $('#subtot > span').html('" . esc_js( $currency ) . "'+price_string);
   }).change();
  " );
} 

5/5 - (4 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *