WooCommerce: Thay Giá Sản Phẩm thành”Giá Từ” hay “From”

Thay Giá Sản Phẩm thành Form

Trong WooCommerce, việc thêm từ “Giá Từ” hoặc “From” ở phía trước của giá sản phẩm là một phần quan trọng để hiển thị một cách rõ ràng cho khách hàng về tính chất biến động của giá cả, đặc biệt khi có sự khác biệt giữa giá sản phẩm cơ bản và giá sản phẩm tùy chọn. Điều này giúp tạo ra sự minh bạch và đáng tin cậy trong trải nghiệm mua sắm của khách hàng.

Để thêm “Giá Từ” hoặc “From” vào giá sản phẩm trong WooCommerce, bạn có thể sử dụng một số phương pháp khác nhau. Một trong những cách phổ biến nhất là sử dụng đoạn mã PHP để thêm văn bản này vào gần giá sản phẩm trên trang cửa hàng hoặc trang chi tiết sản phẩm. Dưới đây là một ví dụ về cách thực hiện điều này:

Thay Giá Sản Phẩm thành Giá từ

Đoạn mã PHP: Thay đổi định dạng phạm vi giá sản phẩm biến đổi của WooCommerce thành “Giá Từ” hay “From”

Bạn có thể thêm đoạn mã PHP vào tệp functions.php của Child Theme đang sử dụng để thực hiện việc này. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết:

 1. Truy cập bảng điều khiển quản trị WordPress: Đăng nhập vào bảng điều khiển quản trị của bạn.
 2. Điều hướng đến Appearance > Theme File Editor: Chọn theme bạn đang sử dụng.
 3. Chọn tệp functions.php: Thêm đoạn mã sau vào cuối tệp functions.php:
/**
 * @snippet    Thay đổi giá Sản Phẩm thành Giá Từ - WooCommerce
 * @sourcecode  https://themetot.com
 * @author    Theme TOT
 */
 
add_filter( 'woocommerce_format_price_range', 'themetot_variation_price_format_min', 9999, 3 );
 
function themetot_variation_price_format_min( $price, $from, $to ) {
  if ( is_numeric( $from ) ) {
    $price = wc_price( $from );
  }
  return sprintf( _x( 'Giá từ: %1$s', 'Price range: from', 'themetot' ), $price );
}

Kết luận

Việc thêm “Giá Từ” hoặc “From” vào giá sản phẩm trong WooCommerce không chỉ tạo ra sự minh bạch mà còn giúp cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng bằng cách cung cấp thông tin rõ ràng và dễ hiểu về giá cả.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *